Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Deklaracja dostępności

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ IMIĘ I NAZWISKO DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ], [ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ NUMER TELEFONU ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek zespołu pałacowo-parkowego w Winnej Górze - Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze znajduje się w Winnej Górze nr 11, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.
W budynku pałacu znajduje się przestrzeń dla osób zwiedzających, gabinet dyrektora instytucji kultury oraz część produkcyjno-administracyjna zajmowana prze pracowników instytucji.

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, jednakże jest możliwość wjechania samochodem.

Do ogólnodostępnej dla osób zwiedzających części obiektu prowadzą schody w jednym 14-stopniowym ciągu komunikacyjnym. Natomiast oba wejścia boczne prowadzące do części produkcyjno-administracyjnej usytuowane są na poziomie przyziemia.

Budynek nie jest wyposażony w windę zewnętrzną dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ani w żadne tego typu urządzenie pozwalające na dostanie się do budynku osobom ze szczególnym potrzebami w zakresie ruchowym. Obecnie nie ma możliwości usunięcia pionowych
i poziomych barier architektonicznych.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pałac Generała Dąbrowskiego nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani on-line.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie jest również wyposażony w windy wewnętrzne. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednak żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze przygotowuje się do przeprowadzenia kompleksowego remontu i nowego sposobu zagospodarowania parku. Projekt planowanej inwestycji uwzględni kwestie dostępności.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

Metadane

Data publikacji : 09.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry